Onze geschiedenis

print print

Tot mei 2012 stond Fara meer dan 20 jaar bekend als cRZ (centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen). Naar aanleiding van de nakende wetswijziging van de Wet op de Zwangerschapsafbreking, namen enkele organisaties uit het christelijke middenveld in 1989 het initiatief om een centrum op te starten ter preventie van ongeplande zwangerschap enerzijds en opvang en ondersteuning van ongepland zwangere vrouwen anderzijds. Met steun van organisaties als CMBV, KAV, KVLV, ACW, Boerenbond, CM, NCMV, Caritas Catholica, NSKO, Nationale Raad voor Gezinspastoraal en KU Leuven (Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht; Gezinswetenschappelijke Informaties, Documentatie en Serviceverlening en het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen) werd op 3 oktober 1990 cRZ boven het doopvont gehouden.

Van bij haar ontstaan had cRZ een drievoudige doelstelling: maatschappelijke sensibilisering en opiniëring; vorming van professionelen in de onderwijs-, gezondheids- en welzijnssector en concrete ondersteuning, opvang en begeleiding van vrouwen. Ook vandaag vormen dit de drie pijlers van de organisatie.

In de beginjaren lag de focus daardoor op het thema van (preventie van en ondersteuning bij) ongeplande zwangerschap. In het kader van een debat tussen voor- en tegenstanders was het voor cRZ reeds van in het begin duidelijk dat er in de begeleiding van een ongeplande zwangerschap sprake is van twee hulpvragers, namelijk de vrouw in kwestie én het ongeboren leven. Deze meervoudige partijdigheid impliceerde een begeleiding gekenmerkt door nabijheid en betrokkenheid op het beslissingsproces van de vrouw in kwestie, waarbinnen het perspectief van het ongeboren leven ook een plaats krijgt. Te midden van de maatschappelijke polemiek, probeerde cRZ zo een balans te vinden tussen respect voor de keuzevrijheid van de vrouw enerzijds en voor het ongeboren leven anderzijds.

Het vraagstuk van ‘zwangerschapsproblemen’ werd doorheen de jaren verruimd. Naast het thema van ongeplande zwangerschap, besteedt cRZ sinds 1994 ook aandacht aan de verwerking van abortus. Vanuit het bewustzijn dat ongeplande zwangerschap niet alleen volwassen vrouwen overkomt, staat tevens ook het thema tienerzwangerschap vanaf 1998 op de agenda. De toenemende medische evoluties en de gevolgen ervan in het denken rond de maakbaarheid en beheersbaarheid van vruchtbaarheid, resulteerden ten slotte in datzelfde jaar in een apart werkdomein rond prenatale diagnose.

Deze jarenlange inhoudelijke uitbreiding en verdieping zorgde ook voor de verruiming van de doelgroepen: niet alleen vrouwen, maar ook jongeren, mannen en de omgeving van de betrokkenen kunnen terecht bij cRZ, gefundeerd op een relationele benadering die de hele omgeving wil belichten.

Zo werd langzaamaan duidelijk dat de unieke focus van cRZ ligt op de beleving van en aandacht voor moeilijke beslissingsprocessen waar vrouwen en koppels door een zwangerschap voor kunnen komen te staan. Het belang van goede besluitvormingsprocessen rond zwangerschapskeuzes kan niet genoeg erkend worden. Daarom zet cRZ voortaan onder de naam Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes in op ruime sensibilisering, vorming en begeleiding rond dit thema.

Een uitgebreide beschrijving over het ontstaan van cRZ en de evoluties van de thema’s, kan u hieronder downloaden.